Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

świadczenie wychowawcze (500+)

W dniu 1 kwietnia 2016 r. wszedł w życie Program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad dzieckiem oraz zaspokojeniem jego potrzeb.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Jest to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce lub ojcu dziecka (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca),
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
3) opiekunowi prawnemu dziecka,
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców może złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawuję opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznane mu świadczenie w wysokości połowy miesięcznej wysokości świadczenia,
tj. 250 zł miesięcznie.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać drogą elektroniczną:

1) poprzez wypełnienie formularza wniosku na portalu informacyjno-usługowym emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski
2) przez bankowość elektroniczną,
3) poprzez wypełnienie formularza wniosku na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP,
4) poprzez Portal Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
3) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Artykuły