Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

DZIENNY DOM SENIOR+

Dzienny Dom Senior + jest jednostką działającą w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Dzienny Dom "Senior+” jest miejscem dziennego pobytu, wspólnych spotkań i przede wszystkim aktywizacji Seniorów, z terenu gminy Baćkowice, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Uczestnicy zajęć, to osoby które:

• ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo,
• zamieszkujące na terenie gminy Baćkowice,
• nie mające przeciwwskazań do udziału w zajęciach rehabilitacyjnych.

Głównym celem działalności Dziennego Domu jest propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym, poprzez zapewnienie różnych form aktywizacji i samorealizacji, zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak i aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań i pasji.

Zakres usług świadczonych obejmuje m.in.
• usługi socjalne w tym ciepły posiłek w formie obiadu,
• usługi sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych,
• zajęcia z fizjoterapeutą w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz specjalistycznych zabiegów m.in. fala uderzeniowa, ultradźwięki i jonoforeza
* konsultacje z pielęgniarką
• usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, rękodzieło, śpiew
• usługi aktywizujące społecznie, m.in. spotkania międzypokoleniowe
• zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych poprzez organizowanie imprez okolicznościowe, wycieczek rekreacyjno-krajoznawczych

Dbamy o to, aby seniorom umożliwić korzystanie z oferty aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej i aktywności ruchowej i kinezyterapii.
Ważnym elementem scalającym seniorów jest również integracja społeczna.
Wszystkie zajęcia odbywające się w Dziennym Domu „Senior+” są poddawane ewaluacji , dostosowane do umiejętności i zainteresowań seniorów.
Regularnie wprowadzane są również nowe warsztaty. Wachlarz zajęć z roku na rok, będzie wzbogacany, dzięki czemu każdy z uczestników będzie mógł korzystać z propozycji dostosowanych do jego własnych potrzeb i oczekiwań.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w placówce składają wniosek o przyjęcie do placówki wsparcia dziennego - Dziennego Domu „Senior+” do Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach.
Ostateczna weryfikacja osób zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.
Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach otrzymają decyzję administracyjną kierującą do pobytu w Dziennym Domu ,,Senior+” oraz ustalającą odpłatność za pobyt.
Wysokość opłaty miesięcznej uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.

Artykuły